Ökoiskola

Ökoiskola

Mit jelent az, hogy ökoiskola?

Az "öko" szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, ökogazdálkodás. Ezekben a szószösszetételekben az "öko" szócska mindig arra utal, hogy az tevékenységét olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, a megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni a az ökoszisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan iskolák melyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek működni. Az ökológusok sokszor tiltakoznak az "öko" szócska ilyen használata ellen mondván, hogy az ökológia egy szaktudomány és ne használják mindenféle egyéb célra ennek a tudományágnak a nevét. Egyet lehet érteni az ökológusok érveivel, de mivel a magyarországi hálózat része egy nemzetközi hálózatnak, mely már az ökoiskola nevet használja, így nem lenne szerencsés új nevet kitalálni. Az öko szócska további előnye az is hogy éppen úgy utalhat az ökonómia tudományára, melyen manapság közgazdaságtant értünk, de eredeti jelentésében a minket körülvevő világra házunk környékére utal. Az ökoiskolák filozófiája szerint az ökológiai és ökonómiai érdekek összeegyeztethetők. Az ökoiskola: az ökológia és az ökonómia harmóniája.

Mitől ökoiskola egy iskola?

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt. Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során. Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedag5giai programba beágyazottan.

Forrás: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Gimnázium
Általános iskola

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.
Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.
Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.

Sport

Iskolánkban az első osztályos kortól az egészséges életvitel kialakítására neveljük a gyerekeket. Célunk, hogy tanulóink a sport több területét megismerjék, majd az általuk kiválasztott sportágat rendszeresen gyakorolják. Alsó tagozaton a testnevelés órán túl a napközistorna biztosít mozgási lehetőséget azon gyerekeknek, akik nem kötelezik el magukat egy sportág mellett sem. Szakköri keretek között is biztosítunk sportolási lehetőséget tanulóinknak. Ezen foglalkozások egy részét az iskolában tanító szaktanárok tartják, és helyt adunk külső oktatok által meghirdetett óráknak is. Tanulóink 85 %-a sportol az iskola keretein belül, vagy valamilyen egyesületnél. Közülük több tanuló leigazolt versenyző.

Környezettudatos nevelés

A sport mellett a környezettudatosság kialakítására is nagy hangsúlyt fektet iskolánk. Pedagógiai programunk része a környezeti nevelés, amelyben szaktanárok évfolyamonként tantárgyakra lebontva fogalmazták meg céljaikat. A célok eléréséhez szükséges módszereket pedig a tanmenetek tartalmazzák. Az osztályfőnöki órákon is lehetőséget biztosítunk a különböző témák megbeszélésére. Az órák része az Életvezetési ismeretek.

A környezeti nevelésnek vannak olyan területei, amit nem lehet szakórákon a gyerekeknek bemutatni. Így létrehoztuk a Környezeti és egészségnevelés munkacsoportot. Iskolánkban osztályközösségek szintjén évek óta jól működik a kulturális programok, kirándulások szervezése. A csoport ennek a kialakított szokásnak a tovább fejlesztését tűzte ki célul, amikor olyan programokat hirdetett meg, amely az iskola minden osztályközösségét összefogja. Évente több túrát szervezünk a gyerekeknek. Örömünkre szolgál, hogy a túrákon nagy létszámmal vesznek részt tanulóink, a tantestület tagjai és a szülők is. Programunkat több napos szervező munkával készítjük elő. A túrák munkacsoportunk tagjai által előre bejárt területen haladnak. A túrázóknak játékos feladatokat kell megoldani a kijelölt terület bejárása során. Iskolánk az önkormányzat által meghirdetett eseményeken is részt vesz

A csoport feladata még a tanulók érdeklődésének felkeltése természeti értékeink iránt, ezért az egyes világnapok (Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föd Napja, stb.) bemutatására is hangsúlyt fordítunk. Pályázatok kiírásával segítjük, hogy minél több gyerek tevékenykedjen az adott témában. Sajnos a szelektív hulladékgyűjtést még nem sikerült megvalósítani. Helyette részterületeket alakítottunk ki. Gyűjtjük a műanyagpalackokat, műanyag kupakokat (jótékonysági céllal) és a papírt. A palackot és a kupakot a tanévben folyamatosan hozhatják tanulóink, a papírt pedig két alkalommal egy-egy hétig szoktuk begyűjteni. A gyerekek lelkesek, igénylik az akciók meghirdetését. Papírból éves szinten közel 30 tonnát is összegyűjtenek. Munkánk megvalósításához nagymértékben hozzá járulnak a Diák Önkormányzat tagjai. A szervező munka főszereplői, hiszen ők közvetítik társaik felé a meghirdetett programokat, feladatokat. A DÖK munkáján túl a szabadidő munkatervben leírtak is szorosan kapcsolódnak munkacsoportunk elképzeléseihez. Ebben a munkatervben inkább a kulturális programok megvalósításai kerültek előtérbe. Célunk, hogy a gyerekek délutáni szabadidejüket hasznos tevékenységekkel töltsék. Gondolunk arra is, hogy a tanítási szünetek miatt kialakult szabadidőt sem TV nézéssel vagy számítógépezéssel töltsék el tanulóink. Tanév során több tábort is szervezünk számukra. Szántódi táborunk képes a legtöbb gyerek befogadására. Ide első osztályos koruktól jelentkezhetnek a gyerekek. A tábor programja mindig egy témára épül. A tanulók a témához kapcsolódó kulturális események, kézműves foglalkozások, stb. résztvevői. Határainkon túlra két tábort szervezünk. Az egyik túratábor, ami a Felvidék természeti értékeit mutatja be a tanulóknak. A másik pedig Erdély kulturális értékeinek bemutatását tűzte ki célul. Minden tanévben szervezünk sí tábort, illetve ha a tavaszi szünet időtartama engedi tavaszi tábort is. Utóbbi táborunk szintén túra tábor, de itt Magyarország természeti értékeivel foglalkozunk.

Iskolánk minden tanulóját igyekszünk a tanítási órák anyagából és az osztályfőnöki munkatervből kiindulva a szabadidős tevékenységen és a környezeti munkacsoport munkáján keresztül az egészséges életvitel, a környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság felé irányítani.

Hónap Programok
Szeptember
 • „Előzd meg a fogaskerekűt!”
 • Öko piac
Október
 • Papírgyűjtés
 • Állatok világnapja
November
 • Projektnap: Fordított tanítási nap
 • Olimpia napja
Január
 • Zöldség-nap
Február
 • Iskolai farsang
Március
 • Gyümölcs-nap
 • Víz Világnapja
 • Nyuszi-túra
Április
 • Föld Napja
Május
 • Papírgyűjtés
 • Madarak és fák napja
Június
 • Projektnap: Egészség és természetvédelmi nap
 • Sportnap
MaYoR - 2002-2019 © GPL