Dokumentumok

Jogszabály

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - A nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánossága

82. § (3) Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

SzMSz Szervezeti és működési szabályzat - 2017. január (pdf) Szervezeti és működési szabályzat - 2017. január (docx)
Házirend Házirend - 2020 - Covid (pdf)
Pedagógiai Program Pedagógiai program - 2017 (pdf) Pedagógiai program - 2017 (doc)
Országos kompetenciamérés Az Országos mérés eredményei 2008-tól kezdődően (kir.hu)
Szociális segítő szolgáltatás Nyilatkozat
Tájékoztató (Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ)
Igénylőlap Tankönyvtámogatás igénylőlap
Táborozás Nyilatkozat táborozáshoz
Ebéd, menza Tájékoztató, letölthető igénylőlapok
Gimnázium
Egyéb Felvételi tájékoztató - 2021/2022
Tanári kar 2019/2020 (pdf)
Sportfelmentés kérelem (2020/2021)
KöSz Közösségi Szolgálat - Együttműködési Megállapodás (2019, mintaszerződés, .pdf)

Intézményi közzétételi lista

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. §
(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, Felvételi tájékoztató - 2021/2022
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, Induló osztályok, beiratkozás (pdf)
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, Nyilatkozat a térítési díjakról (pdf)
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, Intézméyi tanfelügyelet - összegző értékelés 2018 (pdf)
Fenntartói értékelés - 2018. évet megelőzően (pdf)
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, A nyitvatartás rendje (pdf)
Éves munkaterv
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, Nyilatkozat pedagógiai-szakmai ellenőrzésről (pdf)
g) a szervezeti és működési szabályzatot,
a házirendet és
a pedagógiai programot tartalmazza.
Szervezeti és működési szabályzat - 2017. január (pdf)
Házirend - 2014 (pdf)
Házirend - 2020 - Covid (pdf)
Pedagógiai program - 2017 (pdf)
(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, Pedagógusok (pdf)
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét, A nevelő-oktató munkát segítők (pdf)
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, Az Országos mérés eredményei 2008-tól kezdődően (kir.hu)
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, Lemorzsolódási adatok (pdf)
e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit, Érettségi eredmények (pdf)
f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, Tanórán kívüli foglalkozások (pdf)
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, A házi feladatok és a számonkérés (pdf)
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, Tanulmányok alatti vizsgák (pdf)
i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.
Gimnázium 2018/2019 (25 osztály)
7. A32 7. B29
8. A31 8. B31
9. A31 9. B31 9/Ny. E33
9. C33 9. D32 9. E31
10. A28 10. B30
10. C32 10. D33 10. E30
11. A33 11. B29
11. C34 11. D34 11. E33
12. A33 12. B28
12. C27 12. D31 12. E30

Létszám adatok (pdf)
MaYoR - 2002-2020 © GPL